Դաս 11| Մասեր, տոկոսներ, առնչություններ


1․ {jatex}A{/jatex} թվի {jatex}\frac mn{/jatex} մասը հաշվում են

{jatex}A \cdot \frac mn{/jatex}

բանաձևով։

2. Եթե հայտնի է A մեծության {jatex}\frac mn{/jatex} մասը՝ B-ն, ապա

{jatex}A=B: \frac mn= B \cdot \frac nm{/jatex}

3. A մեծությունը կազմում է B մեծության {jatex}\frac AB{/jatex} մասը։

4․ A մեծության մեկ տոկոսը հավասար է

{jatex}0,01A{/jatex}

5. A մեծության p տոկոսը հավասար է

{jatex}0,01pA{/jatex}

6. Եթե տրված է A մեծության p տոկոսը՝ B-ն, ապա

{jatex}A=B: \frac p{100}=\frac{100B}p{/jatex}

7. A մեծությունը կազմում է B մեծության

{jatex}\frac AB \cdot 100{/jatex}

տոկոսը։

8․ {jatex}a_1, a_2, ..., a_n{/jatex} թվերի թվաբանական միջինը հավասար է

{jatex}\frac{a_1+a_2+...+a_n}{n}{/jatex}

9. {jatex}a_1, a_2, ..., a_n{/jatex} դրական թվերի երկրաչափական միջինը հավասար է

{jatex}\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_n}{/jatex}

10ա) A մեծությունը n անգամ մեծացնելով p տոկոսով կդառնա

{jatex}A\cdot \left( 1+ \frac p{100} \right)^n{/jatex}

10բ) A մեծությունը n անգամ փոքրացնելով p տոկոսով կդառնա

{jatex}A\cdot \left( 1- \frac p{100} \right)^n{/jatex}
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը