Դաս 07| Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումները


Սահմանում։ Դիտարկենք դեկարտյան կոորդինատային հարթությունը։ Գծենք միավոր շրջանագիծը։ (0; 0) կետից տանենք այնպիսի ճառագայթ, որը OX առանցքի նկատմամբ ունի α անկյան պտույտ։ Այդ ճառագայթի և միավոր շրջանագծի հատման կետի օրդինատը կանվանենք α անկյան սինուս, կնշանակենք sinα:

Սահմանում։ Դիտարկենք դեկարտյան կոորդինատային հարթությունը։ Գծենք միավոր շրջանագիծը։ (0; 0) կետից տանենք այնպիսի ճառագայթ, որը OX առանցքի նկատմամբ ունի α անկյան պտույտ։ Այդ ճառագայթի և միավոր շրջանագծի հատման կետի աբսցիսը կանվանենք α անկյան կոսինուս, կնշանակենք cosα:

Սահմանում։ Դիտարկենք դեկարտյան կոորդինատային հարթությունը։ (1; 0) կոորդինատներով կետից տանենք OY առանցքին զուգահեռ ուղիղ (տանգեսների գիծ)։ (0; 0) կետից տանենք այնպիսի ճառագայթ, որը OX առանցքի նկատմամբ ունի α անկյան պտույտ։ Այդ ուղղի և ճառագայթի հատման կետի օրդինատը կանվանենք α անկյան տանգես։ Այն կնշանակենք tgα:

Սահմանում։ Դիտարկենք դեկարտյան կոորդինատային հարթությունը։ (0; 1) կոորդինատներով կետից տանենք OX առանցքին զուգահեռ ուղիղ (կոտանգեսների գիծ)։ (0; 0) կետից տանենք այնպիսի ճառագայթ, որը OX առանցքի նկատմամբ ունի α անկյան պտույտ։ Այդ ուղղի և ճառագայթի հատման կետի օրդինատը կանվանենք α անկյան կոտանգես։ Այն կնշանակենք ctgα:

Բոլոր դեպքերում համարվում է, որ α անկյան պտույտը կատարվում է ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ։

Արևմտյան որոշ երկրներում tgα նշանակման փոխարեն օգտագործում են tanα նշանակումը։

Եթե անկյան միավորը նշված չէ, համարվում է արտահայտված ռադիաններով։

Վարժություններ լուծելիս հիշեք, որ փռված անկյունը հավասար է p ռադիանի։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը