Դաս 001։ Գործողություններ և բազմություններ


Սահմանում։ Կասենք, որ {jatex}A{/jatex} բազմության վրա սահմանված է գործողություն, եթե կամայական {jatex}a, b \in A{/jatex} տարրերին համապատասխանության մեջ է դրվում {jatex}c \in A{/jatex} տարրը։

Գործողության սահմանված լինելը նշանակում է որևէ {jatex}f(a;b){/jatex} ֆունկցիայի գոյություն, որը սահմանված է կամայական {jatex}a, b \in A{/jatex} տարրերի համար։

Աքսիոմ 1 (ինդուկցիայի աքսիոմ)։ Եթե որևէ բազմություն պարունակում է 1 թիվը և յուրաքանչյուր իր պարունակած բնական թվի հետ պարունակում է նրա հաջորդ բնական թիվը, ապա այդ բազմությունը պարունակում է բոլոր բնական թվերը։

Աքսիոմ 2 (Արքիմեդի աքսիոմ)։ Յուրաքանչյուր {jatex}a{/jatex} և {jatex}b{/jatex} բնական թվերի համար գոյություն ունի {jatex}c{/jatex} թիվ, որի համար տեղի ունի {jatex}bc>a{/jatex} անհավասարությունը։

Ընթերցողին է թողնվում ապացուցել հետևյալ պնդումները․

ա) Յուրաքանչյուր ոչ դատարկ բնական թվերի բազմություն ունի փոքրագույն տարր։

բ) Յուրաքանչյուր վերջավոր բնական թվերի բազմություն ունի մեծագույն տարր։

գ) Եթե հայտնի է, որ որոշակի պնդում

  • ճիշտ է 1 թվի համար։
  • Ենթադրելով, որ պնդումը ճիշտ է {jatex}n{/jatex} թվի համար հետևում է պնդման ճիշտ լինելը {jatex}n+1{/jatex} թվի համար,

ապա այդ պնդումը ճիշտ է բոլոր բնական թվերի համար։

դ) Եթե հայտնի է, որ որոշակի պնդում 

  • ճիշտ է {jatex}a{/jatex} բնական թվի համար։
  • Ենթադրելով, որ այն {jatex}k{/jatex} թվերի համար, որտեղ {jatex}a \leq k <n {/jatex}, ճիշտ լինելուց հետևում է, որ այն ճիշտ է {jatex}n{/jatex} թվի համար,

ապա այդ պնդումը ճիշտ է {jatex}k \geq a{/jatex} թվերի համար։

Ապացույցներում վերջին երկու պնդումը և ինդուկցիայի աքսիոմը կանվանենք ինդուկցիայի մեթոդ։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը