ABC ուղղանկյուն եռանկյան A անկյան կիսորդը BC էջը հատում է D կետում։ D կետով տարված է AC-ին զուգահեռ ուղիղ, որն AB ներգնաձիգը հատում է E կետում։ Հայտնի է, որ AE=15, CD=12:

1. Գտնել DE հատվածի երկարությունը։

2․ Գտնել ADE եռանկյան մակերեսը։

3․ Գտնել BD հատվածի երկարությունը։

4․ Գտնել ABC եռանկյանն արտագծած և ներգծած շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորության քառակուսին։

One thought on “Հարթաչափություն։ Խնդիր 8”

 1. Հինգշաբթի, Փետրվարի 10, 2022, ժ. 19:12

  Որպես զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած հատվածներ BD:BE=DC:EA=12/15: Նշանակենք BE=15x, ուրեմն BD=12x, x>0: 

  BC=BD+DC=12(x+1)

  AB=BE+EA=15(x+1)

  ∆ABC-ից ըստ Պյութագորասի թեորեմի

  {jatex}AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=9(x+1){/jatex}

  ∆ABC-ից ըստ անկյան կիսորդի հատկության

  BD:DC=AB:AC=5/3

  BD=5 DC/3=20; 12x=20; x=5/3; BE=15x=25:

   Քանի որ AC||DE և AC⊥BC, ուրեմն DE⊥BC: ∆DBE-ից ըստ Պյութագորասի թեորեմի

  {jatex}DE=\sqrt{BE^2-BD^2}=15{/jatex}

  {jatex}S_{BDE}= \frac 12 BD \cdot DE=\frac 12 \cdot 20 \cdot 15=150{/jatex}

  D կետից AE ուղղին տարված ուղղահայացը նշանակենք h-ով։

  {jatex}\frac{S_{ADE}}{S_{BDE}}=\frac{EA \cdot h}2 : \frac{BE \cdot h}2=\frac{EA}{EB}=\frac 35{/jatex}

  {jatex}S_{ADE}= \frac 35 S_{BDE}=\frac 35 \cdot 150=90{/jatex}

  AC=9(x+1)=24; BC=BD+DC=20+12=32; AB=AE+EB=40

   

  Ըստ ուղղանկյուն եռանկյան ներգծած շրջանագծի շառավղի և կողմերի կապի

  {jatex}r_{ABC}=\frac{AC+BC-AB}{2}=8{/jatex}

  Տանենք կոորդինատային առանցքներ՝ այնպես, որ C-ն լինի կոորդինատների սկզբնակետը, OX առանցքն ուղղված լինի C-ից A ուղղությամբ, OY առանցքը՝ C-ից B ուղղությամբ։

  Օգտվելով դաս-վարժությունից՝ ներգծած շրջանագծի կենտրոնի կոորդինատները կլինի (8;8):

  Քանի որ AC⊥BC, AB-ն կլինի ∆ABC-ի արտագծած շրջանագծի տրամագիծը, իսկ նրա միջնակետը՝ արտագծած շրջանագծի կենտրոնը։

  Օգտվելով մեր կառուցումից կունենանք A(24; 0), B(0; 32), AB-ի միջնակետի կոորդինատները կլինի (12; 16), որոնք նաև ∆ABC-ի արտագծած շրջանագծի կենտրոնի կոորդինատներն են։

  ∆ABC-ի ներգծած և արտագծած շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորության քառակուսին կլինի հավասար

  (12-8)2+(16-8)2=80

  Պատ․՝ 15; 90; 20; 80։

 

Ուղարկել էջը