Դաս 03| Չափման միավորները


Երկարության միավորները

 1 կիլոմետրը (կմ) = 1000 մետրի

1 մետրը (մ) = 10 դեցիմետրի = 100 սանտիմետրի

1 դեցիմետրը (դմ) = 10 սանտիմետրի = 100 միլիմետրի

1 սանտիմետրը (սմ) = 10 միլիմետրի (մմ)

Մակերեսի միավորները

1 քառակուսի կիլոմետրը (քառ․ կմ, կմ2) = 1 000 000 քառակուսի մետրի

1 քառակուսի մետրը (քառ․ մ, մ2) = 100 քառակուսի դեցիմետրի = 10 000 քառակուսի սանտիմետրի

1 քառակուսի դեցիմետրը (քառ․ դմ, դմ2) = 100 քառակուսի սանտիմետրի = 10 000 քառակուսի միլիմետրի (քառ․ մմ, մմ2)

1 քառակուսի սանտիմետրը (քառ․ սմ, սմ2) = քառակուսի միլիմետրի (քառ․ մմ, մմ2)

1 հեկտարը (հա) = 100 արի = 10 000 քառակուսի մետրի

1 արը (ար) = 100 քառակուսի մետրի

Ծավալի միավորը

1 խորանարդ մետրը (խոր․ մ, մ3) = 1000 խորանարդ դեցիմետրի

1 խորանարդ դեցիմետրը (խոր դմ, դմ3) = 1 լիտրի (լ) = 1000 խորանարդ սանտիմետրի

1 խորանարդ սանտիմետրը (խոր․ սմ, սմ3) = 1000 խորանարդ միլիմետրի

1 հեկտոլիտրը (հլ) = 100 ․լիտրի

Զանգվածի միավորները

1 տոննան (տ) = 1000 կիլոգրամի

1 ցենտները (ցտ) = 100 կիլոգրամի

1 կիլոգրամը (կգ) = 1000 գրամի

1 գրամը (գ) = 1000 միլիգրամի (մգ)
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը