Դաս 02| Մաթեմատիկական նշանակումներ


N - Բնական թվերի բազմություն՝ N={1; 2; 3; ... }

Z - Ամբողջ թվերի բազմություն՝ Z={...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ...}

Q - Ռացիոնալ թվերի բազմություն՝ Q = { m/n}, m ∈  Z, n ∈ Z, n ≠ 0

I - իռացիոնալ թվերի բազմություն a∈I ուրեմն a∈Z, a∉Q

R - Իրական թվերի բազմություն՝ R=(-∞; +∞)

A={a1, a2, a3} - A բազմությունը բաղկացած է a1, a2, a3 տարրերից

D(f) - f ֆունկցիայի որոշման տիրույթ

E(f) - f ֆունկցիայի արժեքների բազմություն

∈ - պատկանում է

a∈A - a տարրը պատկանում է A բազմությանը

∉ - չի պատկանում

a∉A - a տարրը չի պատկանում A բազմությանը

∪ - Միավորում

A∪B - A և B բազմությունների միավորում

∩ - Հատում

A∩B - A և B բազմությունների հատում

∅ - դատարկ բազմություն

⇒ - հետևում է

⇔ - համարժեք է

⇏ - չի հետևում
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը