Դաս 02բ| Ֆունկցիա։ Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը, արժեքների բազմությունը


Սահմանում։ Ֆունկցիա է կոչվում այնպիսի համապատասխանությունը, որտեղ մի որոշ բազմության անկախ փոփոխականին համապատասխանության մեջ է դրվում մի որոշակի միակ արժեք։

Անկախ փոփոխականը հաճախ անվանում են արգումենտ, իսկ նրանից կախված  արժեքին անվանում են արգումենտի ֆունկցիա կամ ֆունկցիա։

Բերենք օրինակ

{jatex}y=x^2-64x+2024{/jatex}

Այստեղ {jatex}y{/jatex}-ը հանդիսանում է {jatex}x{/jatex}-ից կախված ֆունկցիա։

Հաճախ համապատասխանության օրենքը նշանակում են {jatex}f; g; \varphi ; \tau{/jatex} տառով և գրում, օրինակ, {jatex}y=f(x){/jatex}։

Բերենք օրինակ․

1) {jatex}y=1991+x{/jatex}

Գտնենք այս ֆունկցիայի արժեքը {jatex}x=31{/jatex}-ի համար։

{jatex}y(31)=1991+31=2022{/jatex}

Այն {jatex}X{/jatex} բազմությունը, որի վրա տրված է ֆունկցիան, կոչվում է որոշման տիրույթ։

Այն բոլոր արժեքները, որոնք կարող է ընդունել ֆունկցիան, կոչվում է արժեքների տիրույթ։

Ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը համարվում է նրա արժեքների բազմության ամենամեծ թիվը, իսկ փոքրագույն արժեքը՝ արժեքների բազմության ամենափոքր թիվը։

{jatex}y=f(x){/jatex} ֆունկցիայի որոշման տիրույթը նշանակում են {jatex}D(f){/jatex}-ով, իսկ արժեքների տիրույթը՝ {jatex}E(f){/jatex}-ով։

Եթե նշված չէ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը, ապա որոշման տիրույթ է համարվում այն տարրերի բազմությունը, որոնց համար ֆունկցիան իմաստ ունի։

Սահմանում։ Ֆունկցիայի գրաֆիկ է կոչվում կոորդինատային հարթության բոլոր այն կետերի բազմությունը, որոնց աբսցիսը հավասար է անկախ փոփոխականին (արգումենտին), իսկ օրդինատը՝ ֆունկցիայի արժեքին։

Շարունակելու համար մուտք գործեք, վերցրեք թուղթ և գրիչ։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը