Դաս 01ե| Ռացիոնալ կոտորակների կրճատումը


Բնական թվերի համար արդեն գիտենք

{jatex}\large \frac ab = \frac {ac}{bc}{/jatex} կամ {jatex}\large \frac {ac}{bc}= \frac ab{/jatex}

Ցույց տանք այն իրական թվերի համար {jatex}b \neq 0,  c \neq 0{/jatex} դեպքում։

Ցույց տանք {jatex}\large \frac ab= \frac {ac}{bc}{/jatex} պայմանը։

Նշանակենք {jatex}\frac ab = d{/jatex}, ուրեմն {jatex}a=bd; ac=bdc; ac=(bc)d{/jatex}

Քանի որ {jatex}b \neq 0; c \neq 0{/jatex} ուրեմն {jatex}bc \neq 0; \large d= \frac {ac}{bc}{/jatex}
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը